لیست زمین

 • 880 میلیون تومان

  فروش

  چمازکلا

  ملک با ویوی عالی در بهترین لوکیشن

  ابعاد: 220متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 1 میلیارد تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین مناسب سرمایه گذاری باویوی عالی در بهترین لوکیشن

  ابعاد: 500متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 2 میلیارد و500میلیونتومان

  فروش

  سیاهکلا

  ملک با ویوی عالی مناسب ساخت ویلا

  ابعاد: 531متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 2 میلیارد و900میلیونتومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین داخل بافت با ویوی عالی مناسب ویلاسازی لوکیشن عالی

  ابعاد: 530متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 650 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین مناسب سرمایه گذاری در بهترین لوکیشن با ویوی عالی

  ابعاد: 300متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 600 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین مناسب سرمایه گذاری در بهترین لوکیشن با ویوی عالی

  ابعاد: 300متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 550 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین برای سرمایه گذاری در بهترین لوکیشن با ویوی عالی

  ابعاد: 250متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 1 میلیارد و450میلیونتومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین مسکونی مناسب ویلاسازی با ویوی عالی

  ابعاد: 237متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 2 میلیارد و800میلیونتومان

  فروش

  سنگینده

  ملک با ویوی عالی مناسب سرمایه گذاری

  ابعاد: 700متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 2 میلیارد و800میلیونتومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین مسکونی باویوی عالی مناسب ویلاسازی در بهترین لوکیشن

  ابعاد: 530متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 600 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین برای سرمایه گذاری با ویوی عالی و لوکیشن منحصر به فرد

  ابعاد: 300متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 500 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین در بهترین لوکیشن جهت سرمایه گذاری باویوی عالی

  ابعاد: 250متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 420 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین برای سرمایه گذاری با ویوی عالی و لوکیشن منحصر به فرد

  ابعاد: 200متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 750 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  لوکیشن با ویوی عالی مناسب سرمایه گذاری

  ابعاد: 300متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 590 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  ملک برای سرمایه گذاری با ویوی عالی فاصله با بافت صد متر لوکیشن عالی

  ابعاد: 250متر مربع سند: موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 480 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  ابعاد: 200متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 2 میلیارد و500میلیونتومان

  فروش

  سیاهکلا

  ابعاد: 300متر مربع سند:شخصی موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 625 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین در بهترین لوکیشن با ویوی عالی مناسب سرمایه گذاری

  ابعاد: 250متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 500 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  ملک نزدیک بافت مسکونی با ویوی عالی مناسب سرمایه گذاری

  ابعاد: 200متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 1 میلیارد و500میلیونتومان

  فروش

  چمازکلا

  زمین با ویوی عالی و مناسب ساخت ویلا کاربری مسکونی و بهترین لوکیشن

  ابعاد: 250متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 550 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین کشاورزی بالوکیشن عالی و موقعیت مناسب

  ابعاد: 1000متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 660 میلیون تومان

  فروش

  سیاهکلا

  ملک با ویوی عالی در بهترین لوکیشن

  ابعاد: 220متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 9 میلیارد تومان

  فروش

  سیاهکلا

  ملک در بهترین لوکیشن و با ویوی عالی مناسب ساخت ویلای لاکچری

  ابعاد: 3000متر مربع سند:شخصی موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 5 میلیارد و500میلیونتومان

  فروش

  سیاهکلا

  زمین کشاورزی بسیار عالی مناسب شالیکاری با ویوی عالی جنکل

  ابعاد: 10000متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 3 میلیارد تومان

  فروش

  سنگینده

  زمین بر آسفالت با موقعیت تجاری مناسب ویلاسازی

  ابعاد: 600متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 4 میلیارد و900میلیونتومان

  فروش

  سیاهکلا

  ابعاد: 1400متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
  قابلیت معاوضه: