ملک های فروشی

مشاهده ملک های بیشتر

ملک های رهن واجاره

مشاهده ملک های بیشتر
 • First slide کد:۱۷۷ فروش

  سیاهکلا
  4 میلیارد و900میلیونتومان
  ابعاد: 1400متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۷۸ فروش

  سنگینده
  3 میلیارد تومان
  ابعاد: 600متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۷۹ فروش

  زراعی

  سیاهکلا
  5 میلیارد و500میلیونتومان
  ابعاد: 10000متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۰ فروش

  مسکونی

  سیاهکلا
  9 میلیارد تومان
  ابعاد: 3000متر مربع سند:شخصی موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۱ فروش

  مسکونی

  سیاهکلا
  660 میلیون تومان
  ابعاد: 220متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۲ فروش

  سیاهکلا
  550 میلیون تومان
  ابعاد: 1000متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۳ فروش

  چمازکلا
  1 میلیارد و500میلیونتومان
  ابعاد: 250متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۴ فروش

  سیاهکلا
  500 میلیون تومان
  ابعاد: 200متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۵ فروش

  مسکونی

  سیاهکلا
  625 میلیون تومان
  ابعاد: 250متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۶ فروش

  مسکونی

  سیاهکلا
  2 میلیارد و500میلیونتومان
  ابعاد: 300متر مربع سند:شخصی موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۷ فروش

  سیاهکلا
  480 میلیون تومان
  ابعاد: 200متر مربع سند:قولنامه ای موقعیت:
 • First slide کد:۱۸۸ فروش

  مسکونی

  سیاهکلا
  590 میلیون تومان
  ابعاد: 250متر مربع سند: موقعیت: